Zeer oude foto's

Nog enkele heel oude foto's

een foto uit 1950

uit 1948

en uit 1913. dus honder jaar geleden. wellicht de allereerste foto van het orkest.

Oude foto's

Een foto van het jeugdkorps omstreeks 1976

Staand:
Tia Brandsma, Tineke Turkstra, Sanny Fokkema, Johanna Bouma, Hinke Brinkman, Anja van der Zwaag
Midden: Bert Jan Douma, Tineke Dijkstra, Baukje Geertsma, Cobie van der Land, Geertje de Vries, Minke Geertsma, Sjaak Rekker.
Onder:
Jikke Postma, Hiltsje Sikma, Jellie Postma, Bettie Beerda, Martha van der Zwaag, Jeltsje van der Zwaag.

Ook dit was in 1976 toen het tweede jeugdkorps.

Boven:
Boukje de Jager, Keimpe Kootstra, Klaas Rekker, Baukje Rekker, Ysbrand Zijlstra, Auke van der Ploeg.
Onder:
Pieter Terpstra, Lien Hoekstra, Petra Pompstra, Pietsje van der Wal, Riemke Beerda, Janneke Reitsma.

Het A Korps

Hier de eerste foto van het nog jonge A korps uit 1987.

Boven:
Aaf Rekker, Martha, Anja , Jeltsje van der Zwaag, Melis  Boetes, Luut Klaver, Pier….,Meindert Kootstra, Jan Wietse Fokkema

Midden:
Hiltsje Sikma,Petra Douma, Akkie Tigchelaar, Gerda Zijlstra, Pieter Bessling, Riemke Beerda, Ria Bosma, Reinder Hamersma, Jappie van der Veen

Onder:
Durk Geertsma, Rinze Fokkema, Jellie Beerda, Dirigent Rieks van der Velde, Nyncke Tigchelaar, Pietsje Rottine, Henk Fokkema, Riemke de Boer, Durk Bijlstra, Bettie Beerda.

honderd jaar

100 Jaar Brassband Juliana Kollumerzwaag.


Op 9 februari 1912 werd de muziekvereniging Juliana opgericht, en met dit gegeven mag Juliana dit jaar haar 100-jarig jubileum vieren. Reden om er een feestelijk jaar van te maken.
De oprichting is volgens de boeken aldus geschied:
De heer R. Meijer , afkomstig uit Driesum, was in 1911 komen wonen in Kollumerzwaag. Te Driesum was hij tamboer geweest, en dit was hem klaarblijkelijk zo goed bevallen , dat hij in Kollumerzwaag op zoek ging naar een aantal mannen die zich met hem in de “muziek” wilden gaan verdiepen. Dit lukte, en zo kwam men op 9 februari 1912 bijeen tijdens een oprichtingsvergadering. Er werd besloten dat wanneer er voldoende geld was, er instrumenten zouden worden gekocht. De heer Kuipers uit de Triemen werd benoemd tot “directeur”.  Al snel waren er genoeg financiële middelen om tweedehands instrumenten aan te schaffen, de hele bezetting voor een paar honderd gulden. In die tijd een heel bedrag.

Men toog met paard en wagen naar Drachten om de instrumenten op te halen. De instrumenten werden vervolgens uitgedeeld in Kollumerzwaag, en men kon aan de studie beginnen. De meesten hadden zich nog nooit met muziek bemoeid, en het moet de directeur dan ook heel wat moeite hebben gekost om enige muzikaliteit binnen de gelederen te brengen.

Een jaar later was het zover dat men voor het voetlicht kon treden. Dit gebeurde tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Deze feesten werden gehouden ter herdenking aan de bevrijding van de Fransen in 1813. Dit optreden viel zeer in de smaak, aldus één van de oprichters.

De eerste repetities werden gehouden in de toenmalige Openbare Lagere School. Pas in 1937 verhuisde men naar De Eendracht. In 1954 werd de Eendracht eigendom van de muziekvereniging. Zo langzamerhand verslechterde het gebouw en werd in 1975 besloten het gebouw af te breken en er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door acties onder het motto: ‘Eendracht maakt macht’ en ‘Die knaak is raak’. Op deze manier werden de benodigde financiën bijeengebracht. Met behulp van veel inwoners uit het dorp werd de nieuwe Eendracht gebouwd.
Door de jaren heen is het dorp de vereniging altijd blijven steunen.

Nu in 2012 is Juliana nog steeds een levendige vereniging. Momenteel musiceert Juliana samen met Brassband Harmonia uit De Westereen.
Ook heeft Juliana nog een aantal leerlingen in opleiding en is er een aantal jaren geleden weer een jeugdkorps tot stand gekomen.

Jubileumconcert

Jubileum Brassband Juliana groots gevierd.

Zaterdag 3 november 2011 werd het 100- jarig jubileum van brassband Juliana gevierd in de Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag.
Voor de muzikanten was het een drukke dag. ’s Middags van half twee tot kwart over drie was er nog een generale repetitie met de solisten Oedo Kuipers en Fardau van der Woude, en met kerkorganist Luut klaver, die vroeger cornet speelde bij Juliana, en met oud-dirigent Siemen Hoekstra.
Vervolgens was er een receptie in de Trije Doarpen, waar veel oud-leden en andere belangstellenden langskwamen om het 100- jarig bestaan van de vereniging te vieren.
Ongeveer 100 oud-leden en belangstellenden konden daar onder het genot van een hapje en een drankje weer bijpraten. Er was ook veel te zien. Zo hadden de dames Riemie de Boer en Anja Kamminga grote borden met de geschiedenis van Juliana in beeld gebracht met verschillende foto’s, oude medailles, krantknipsels, documenten etc., wat door hun creatieve inbreng een schitterend geheel was.
Door Hedzer Kooistra was een dvd gemaakt met oude foto’s en filmmateriaal van concerten en concoursen, welke door de bezoekers kon worden bekeken. De meeste bezoekers hadden de beelden nog nooit gezien, zodat dat voor veel verrassingen zorgde. De dvd is overigens te bestellen bij Sanne Bosma, tel. 0511-445257.
Na gezamenlijk te hebben gegeten moesten de muzikanten om kwart voor zeven al weer op het podium zitten om nog even in te spelen en goed op elkaar af te stemmen.
Om acht uur kwam de band op en opende de avond met “Also sprach Zarathustra” van Richard Straus. Ria Bosma heette de ongeveer 350 belangstellenden hartelijk welkom. Ook burgemeester Bilker was aanwezig met zijn kersverse vrouw, afkomstig uit Duitsland, die dan ook even in het Duits welkom werd geheten. De hele avond werd een muzikale lijn getrokken met allemaal stukken uit de oude doos en er zouden een aantal verrassende elementen inzitten. Jan van der Meer , oud bas-blazer van Juliana, nam vervolgens de presentatie op zich. Hij had eerst wel iets op te biechten, nl. dat zijn bas vroeger in de kerk van boven naar beneden van de trap was gevallen, en dat heeft Jan nooit durven zeggen.
Het werk Prolusio, een arrangement van Rieks van der Velde die in de periode 1983 tot 1989 dirigent was van Juliana, werd vervolgens uitgevoerd. Dit is een prachtige bewerking van “Dankt, dankt nu allen God”, waarmee Juliana ook uiting geeft aan haar dank tot God.
Vervolgens werd het werk Music for Greenwich uitgevoerd. Met dit werk heeft Juliana o.l.v Rieks van der Velde in 1983 het hoogst aantal punten van alle divisies die dag gehaald.
Vervolgens werd het prachtige werk Amazing Grace op indrukwekkende wijze vertolkt door sopraan Fardau van der Woude.
Music van John Miles was het volgende werk wat werd gespeeld. Dit stuk was gespeeld tijdens het 85- jarig jubileum van Juliana, waarbij David King als gastdirigent aanwezig was, en dit werk dirigeerde.
Daarna nam gast- tenor Oedo Kuipers het publiek mee met de song “Laat je droom bestaan” uit de musical Joseph, waar hij zelf tot de 15e plaats kwam in de audities van Joseph.
Siemen Hoekstra, dirigent in de periode 1989 tot 2000 was de volgende gast. Het prachtige werk “I know thou art mine” welke tijdens de periode dat Siemen dirigent was bij Juliana verschillende keren was uitgevoerd, werd onder zijn leiding nog één keer vertolkt.

Ook was oud- dirigent T. Huizinga , die in de periode 1972 tot 1983 dirigent was bij Juliana, aanwezig op dit concert. Onder zijn enthousiaste leiding werd, hoe kon het ook anders, nog één keer de bekende mars “Old Comrades” uitgevoerd, welke ook door het publiek zeer werd gewaardeerd.
Daarna werd o.l.v. slagwerker Jan Wietse Fokkema met de slagwerkgroep Rock trap uitgevoerd. Hierbij moesten de slagwerkers met de billen bloot, klappen op de benen. Jan Wietse betrok ook de rest van de band en het publiek er op enthousiaste wijze bij. De band en het publiek werden in drie groepen verdeeld, en moesten klappen, stampen en daarbij ook nog zingen in canon. Op de wijze van “Vader Jacob”werd deze tekst gezongen: Juliana, honderd jaar, dat verdiend een feestje, klap en zing.
Toen was het tijd voor de pauze waarin mensen die elkaar lang niet hadden gezien even konden bijpraten. Ook konden er oude foto’s en documenten worden bekeken.
Na de pauze speelde Juliana als eerste ‘Een triomfantelijk lied van de Zilvervloot’. Dit is een bewerking van het vaderlandse lied De zilvervloot, welke vroeger vooral op dorpsfeesten e.d. werd gespeeld.
Burgemeester B. Bilker nam daarna het woord en feliciteerde Juliana met haar 100- jarig jubileum, wat heel bijzonder was. Ook werd Ria Bosma bedankt voor de verwelkoming in het Duits, aan de burgemeester zijn vrouw. Tevens gaf hij de complimenten aan de makers van het boekje 100 jaar Juliana, waarin de geschiedenis van Juliana geschreven staat, opgesierd met oude foto’en documenten.
Luut Klaver was speciaal uit Finland overgekomen voor de reünie. Luut had een mooie bewerking gemaakt op een Fins volksliedje, Karjalan Kunnaillan, een lied wat over heimwee naar Karelië gaat. Juliana voerde dit gedragen werk sfeervol uit. Luut speelde tot 1995 cornet bij Juliana en ook bespeelde hij het kerkorgel. Faithfullness , een schitterende bewerking van Groot is Uw trouw o Heer, werd dan ook door Luut begeleid op het orgel wat een erg mooie combinatie was.
Vervolgens werd “De Zee” op fantastische wijze door Fardau met begeleiding van de band gezongen en gespeeld.
Oedo vervolgde de avond met het zingen van het bekende “Crazy little thing called Love” van Queen uit, wat ook er bij het publiek in de smaak viel. De solisten sloten hun optreden af met het duet “Love changes Everything”uit de musical Aspects of Love, wat een staande ovatie opleverde.
Hierna bedankte Ria Bosma iedereen die mee had gewerkt om dit jubileum tot een succes te maken. De band was deze avond samengesteld met leden Juliana, Harmonia en oud-leden, en stond o.l.v. de enthousiaste dirigent Gerben Dijkstra. Ook dank aan Hedzer Kooistra voor het maken van de dvd, Henk Hiemstra voor de uitwerking van het jubileumboekje, Jan van der Meer voor de treffende presentatie, en de koster voor de lekkere koffie. Ook werd het publiek , ongeveer 350 belangstellenden, bedankt voor haar aanwezigheid, belangstelling en steun voor de afgelopen jaren. Het concert werd afgesloten met de flitsende mars “De Waltonian”, en ook dit werd beloond met een staande ovatie.
Als toegift speelde Juliana het toepasselijke Thank you for the Music”” van Abba.
Juliana kan terugkijken op een fantastische reünie en een prachtig concert, en wil zo nog wel 100 jaar door gaan.